Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Mer informasjon

Sandnes

Boligtomt som grenser mot grøntareal på ca. 400 kvm. Er dette ditt drømmeprosjekt?

Skårlandsveien - Tomt

4337 Sandnes

Prisantydning: 1 500 000,-
Andel fellesgjeld: 0,-
Omkostninger: 50 342,-
Totalkostnad: 1 550 342,-
P-Rom: 0 kvm.
Bruksareal: 0 kvm.
Bruttoareal: 0 kvm.
Eierform: Selveier
Eierform tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 399 kvm.
Fellesutgifter: 0,- i Mnd.

Ansvarlig megler

Therese Nygård
Eiendomsmegler MNEF
Therese.nygaard@verdi-eiendom.no
Mob: 90 87 65 32
Tlf:

Denne presentasjonen av eiendommen er ikke en komplett salgsoppgave.

Standard

Kjekk tomt på ca. 400 kvm med en fin plassering på feltet, grensende mot grøntområde. Her får en mye luft og en rolig barnevennlig gate.

Dette er en sjelden mulighet, enten for de som ønsker å bygge et eget hus for å gå det akkurat slik man ønsker, eller for de som ønsker et spennende prosjekt og gjøre en god investering.

Eiendommen tilhører reguleringsplan 2005107 (Reguleringsplan for gnr. 24, bnr. 25, 45, Sviland) som ble stadfestet i 2008. Her står det blant annet at største tillatte byggehøyde (mønehøyde) er 8,5 meter over grunnmur. Største tillatte BYA er 25%. Selger fikk godkjent endring av planen i 2018 til å bebygge tomten med BYA 40 %, avtalen med kommunen utgikk i 2020. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for mer informasjon hvordan tomten kan utvikles.  

Eiendommen tilhører kommuneplanen for Sandnes 2019-2035 (ID 201811).

Selger har laget forslag til tegninger på et hus som kan benyttes med en utnyttelse av tomten med BYA 40 %.  Kun ment som et forslag, tegningene er ikke søkt om til kommunen.

Her får du alle kvalitetene et flott bygdemiljø gir, samtidig som Sandnes sentrum kun er 7 km unna. Sviland skule ligger kun 1,5 km unna. Godt og inkluderende idrettsmiljø.

For mer relevant informasjon, se vedlagt reguleringsbestemmelser, kommuneplan, reguleringsplankart og ledningskart.

Beliggenhet

På Sviland er det flott, her trives innbyggerne og etablerer seg lenge. Barnevennlig, sosialt, rolig og naturskjønt. Kort vei til aktiviteter og til venner.

I avstand fra tomten:
- Sviland Skule 1,5 km
- Øygard Ungdomsskole 4,8 km
- Barnehage 1,5 km
- Nærmeste bussholdeplass 0,5 km
- Dagligvare 6 min kjøretur
- Sviland Stadion 2,4 km

For ytterligere informasjon om området, se nabolagsprofil vedlagt salgsoppgaven.

Adkomst

Se kartlenke på Finn.no.

Vei, vann og avløp

Før en eiendom kan bebygges må vann og avløp være sikret i henhold til krav i plan og bygningloven §27-1, §27-2 og §18-1. https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§27-1, https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§18-1 Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om eiendommen er byggeklar.

Vei til bolig må bygges/forlenges frem til tomten.

Reguleringsmessige forhold

Tomten er regulert til boligformål. Megler har reguleringsplanen for området forøvrig tilgjengelig på kontoret. Interessenter og kjøpere blir tilsendt disse på forespørsel og oppfordres på generell basis å gjennomgå dokumentene.

Området sør for tomten er et kulturminne.

Ihht kommuneplanen er området Vest for eiendommen skal bebygges på sikt. Det vil fortsatt bestå i hovedsak av grøntområder, men deler er regulert til bebyggelse og anlegg. I kommunenplanens bestemmelser står det at dette området ska ikke bygges ut før etter 2032 eller igangsettingstillatelse skal ikke gis før min 80 % av Sandnes øst fase 1a (H810_01a) og 1b (H810_01b) er utbygd.

Kommunen opplyser at det jobbes nå med å revidere kommuneplanen. Endelig avklaring vil komme til våren. Det er foreslått et større næringsområde rett nord for dagens boligfelt på Sviland. Det pågår nå en planprosess rundt dette og ny kommuneplan vil avklare hva som blir løsningen. Endelig avklaring vil komme først til våren. Det som også ligger i kortene hvis det blir næring i nord, er at det som nå ligger som byggeformål rundt Sviland lokalsenter vil bli vurdert på nytt, og mest sannsynlig redusert. Grunnen til det er at et ikke er realistisk å fremføre et høyverdig kollektiv helt inn til Sviland. Plankartet og utbyggingsvolumet som ligger der, forutsatte en bussvei/bybane. Se vedlagt kommuneplankart i salgsoppgaven.

Energimerket

Tomter har ikke energiattest.

Heftelser/servitutter

Eier av eiendommene gnr. 24 bnr. 316 og bnr. 317 forplikter seg til å akseptere at det lages en heftelse til fordel for denne eiendommen (gnr. 24, bnr. 254) om rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og avløpslenett over eiendommenne.

Diverse

Hvitevarer som er integrert i innredning, medfølger i handelen.
Plantegningene vedlagt i denne salgsoppgaven er ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske forhold.

'

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostander i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geotekniksk rapport m.m. påhviler kjøper.

Det går en bekk gjennom tomten som må flyttes.

Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper må signerer egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det presiseres at dersom en budgiver byr som ledd i næringsvirksomhet og handel er kommet i stand, så kan dette ikke endres til forbrukerkjøp i etterkant - uten selgers godkjennelse. En slik godkjennelse kan ikke påregnes da selgers mangelsansvar er begrenset i medhold av Avhendingsloven § 3-9 første ledd andre punktum ved salg til kjøper som ledd i næringsvirksomhet. 

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Budgivning

Som kjøper hos Verdi Eiendomsmegling kan du kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette medfører at du som budgiver må akseptere at ditt bud kan bli fremlagt for eventuell kjøper. Alle bud skal gjennomføres skriftlig. Ikke bare første bud, men også budforhøyelser skal gis skriftlig til megler. Både e-post, SMS og nettbaserte budgivningsplattformer vil oppfylle kravet til skriftlighet. I tillegg må alle budgivere legitimere seg ved inngivelse av det første budet. Budgiver må også informere megler muntligpr. telefon om sin budgivning for å sikre at alle bud er registrert. Megler skal skriftlig bekrefte til budgiver mottagelsen av budet. Hensikten er å sikre dokumentasjon av hele budrunden. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt.
Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte vising. Skulle en budaksept ikke være mottatt av budgiver grunnet forsinkelser på el- eller telenettet, eller at megler ikke har kommet i kontakt med budgiver av annen grunn før fristens utløp - er likevel aksepten gyldig under forutsetning av at megler har forsøkt å gi aksept før fristens utløp. Se for øvrig forbrukerinformasjon om budgivning.